Home > شورای فنی
.: شورای فنی

شورای فنی

مهندس محمد رضا قدسی زاده
شرکت ملی گاز ایران
مهندس علی اصغر ساجدی
کارشناس خط لوله 
مهندس عبدالحسین ثمری میبدی
کارشناس صنعت گاز
مهندس محسن فراکش
کارشناس خط لوله 
مهندس عباسعلی جعفری نسب
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
دکتر امیر عبداله زاده
دانشگاه تربیت مدرس 
مهندس حمید پیرنیا
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
مهندس حسن غفوری
کارشناس خط لوله 
مهندس فرخ آذری
شرکت انتقال گاز ایران
دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر بهروز عسگریان
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهندس محمدباقر سلیمانی
کارشناس خط لوله